DECLARAȚIE PRIVIND RESPONSABILITATEA (DISCLAIMER)

(+4) 0364401709 | [email protected]

DESCHIDE CONT ONLINE

DOCUMENTELE PE CARE ÎNCERCAŢI SĂ LE ACCESAŢI VĂ SUNT PUSE LA DISPOZIŢIE PE ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET DE CĂTRE AQUILA PART PROD COM S.A., CU BUNĂ CREDINŢĂ ŞI EXCLUSIV ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SE ADRESEAZĂ, SAU, DUPĂ CAZ, NU SUNT ACCESIBILE, PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR CARE AU REȘEDINȚA SAU CARE SE AFLĂ ÎN AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD,NOUA ZEELANDĂSAU ORICE ALTĂ JURISDICŢIE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE ÎNCERCAŢI SĂ LE ACCESAŢI AR ÎNCĂLCA LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE APLICABILE.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale ("Jurisdicţiile Excluse"). Valorile mobiliareîn legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA din 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse. Valorile mobiliare emise de Aquila Part Prod Com S.A. nu pot fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, transferate, livrate sau distribuite și nu se poate renunța în orice alt mod la acestea, în mod direct sau indirect, în sau din Jurisdicțiile Excluse sau orice altă jurisdicţie, în cazul in care o astfel de acțiune ar reprezenta o încălcare a legilor aplicabile din jurisdicția respectivă sau ar presupune înregistrarea valorilor mobiliare respective în acea jurisdicţie. Nicio ofertă publică de valori mobiliare nu se va desfășura în niciuna dintre Jurisdicțiile Excluse.

Documentele și ofertă se adresează și sunt destinate exclusiv: (A)investitorilorinstituționali și investitorilor de retail din România și (B) în ce privește persoanele din afara României, numai acelor persoane din statele membre ale Spațiului Economic European ("SEE") altele decât România(i) care sunt "investitori calificați" în sensul prevăzut de articolul 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind Prospectul ("Investitori Instituționali") și/sau (ii) într-un număr mai mic de 150 persoane fizice sau juridice, altele decât Investitori Instituționali, pe Stat Membru al SEE, și/sau (iii) care se încadrează în oricare altă excepție descrisă în Articolul 1(4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind Prospectulși, dacă este cazul,(C) persoanelor din alte jurisdicții care pot achiziționa în mod legal valorile mobiliare oferite fără a genera în sarcina Societăți vreo obligație de a înregistra sau de a realiza orice formalitate în legătură cu o astfel de ofertă.Orice investiție sau activitate de investiții la care face referire acest document este accesibilă doar persoanelor/entităților menționate mai sus și va fi angajantă doar în relație cu astfel de persoane/entități.

În cazul în care nu vă încadrați în cel puțin o categorie menționată mai sussau nu sunteți sigur dacă vă încadrați, vă rugăm să părăsiţi această pagină de internet fără a accesa documentele. Aceste documente nu pot fifăcute publice sau transmise, distribuite sau circulate în orice mod în vreuna dintre Jurisdicțiile Excluse sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt considerate ilegale. Persoanele care primesc astfel de documente (inclusiv cele care acționează în calitate de custode (custodian), reprezentant (nominee) și fiduciar (trustee)) nu au permisiunea de a le disemina sau transfera în, sau din, una dintre Jurisdicțiile Excluse.

Nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, nu este dată de către sau în numele Swiss Capital S.A. cu privire la acuratețea sau caracterul complet al informațiilor sau opiniilor de pe această pagină de internet.  

Confirmarea înțelegerii și acceptării acestei declarații

Subsemnatul/subscrisa, declar și garantez că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi nu am reședința și nu mă aflu pe teritoriul Australiei, Canadei, Japoniei, Africii de Sud, Noii Zeelande sau al altei jurisdicții în care accesarea unor astfel de materiale este considerată ilegală şi sunt de acord să nu transmit sau să transfer în alt mod niciunul dintre documentele pe care le accesez pe această pe această pagină de internet către nicio persoană din Jurisdicțiile Exclusesau din alt teritoriu în care o astfel de acțiune ar fi contrară legislației sau reglementarilor locale aplicabile.

Am citit, am înțelesconținutul acestei declarații și dau această declarație în nume propriu. Înțeleg că acesta îmi poate afecta drepturile şi sunt de acord să îmi fie angajată răspunderea în cazul în care dau o declarație falsă, eronată sau nu respect condițiile accesării documentelor. Confirm că am permisiunea să accesez versiunea electronică a acestor materiale.